Všeobecné informácie

Anotácia: cieľom predmetu je priblížit spôsoby a metodológie riadenia podnikovej informatiky, predstaviť rámce pre manažment IT a demonštrovať ich použitie na cvičeniach

Podmienky zápočtu:

Prednášky

Prednášky sú v miestnosti B-520 na Letnej 9.

TýždeňPopisOdkazy/poznámky
1.Úvodná prednáška.
2.Úvod do ITSM Manažment IT služieb, história a vývoj, metodiky a rámce pre ITSM. Úvod do ITSM, úvod do ITIL, história a vývoj rámca, základné črty. Základné pojmy, definície. IT služba, IT manažment. ITIL - história, základy.
3.Procesy návrhu služieb. Portfólio služieb, architektúra služieb a jej úrovne. Katalóg služieb, manažment úrovní služieb, správa kapacít, dostupnosti, informačnej bezpečnosti a dodávateľov.
4.Manažment zmien, konfigurácií a aktív, vydaní a nasadení. Validácia a testovanie služby, znalostný manažment.
5.Manažment udalostí, incidentov, problémov, vykonávanie požiadaviek, správa prístupov. Kľúčové funkcie, Service Desk - základné typy. Service desk - základné typy. Definícia, typy, aktivity, ciele. Správa Service Desk-u, organizačná štruktúra. Metriky pre Service Desk, kľúčové ukazovatele výkonu, dotazníky spokojnosti, technológie.
6.Service Desk - definícia, typy, aktivity, ciele. Správa Service Desk-u, organizačná štruktúra. Metriky pre Service Desk, kľúčové ukazovatele výkonu, dotazníky spokojnosti, technológie.
7.Základné koncepty nepretržitého zlepšovania služieb, ciele. Meranie ako časť CSI a jeho proces, ako súčasť fáz životného cyklu IT služby. Meranie výkonnosti služieb - ukazovatele, metódy Balanced Scorecard a Six Sigma. Model merania IT služby, technológia vs. manažment. Príklady, interpretácia výsledkov merania.
8. ------ Veľkonočné sviatky --------
9.Normalizácia v oblasti IT manažmentu - základné pojmy - normalizácia, norma, štandard. Technické normy - úloha, vlastnosti, charakteristiky, životný cyklus normy. Štandardizačné organizácie, legislatívny rámec noriem. Normalizácia v oblasti IT prostredia - normy pre manažment kvality, modelovanie procesov, riadenie IT služieb, informačnú bezpečnosť a technológie. Certifikácia, proces certifikácie na ISO/IEC 20000.
10.IT bezpečnosť - základné koncepty a modely pre bezpečnosť IT. Vzťahy procesov ITSM a procesov IT bezpečnosti. Definícia, ciele a cyklus fáz IT bezpečnosti. Vrstvový model ochrany informácií, úrovne IT bezpečnosti.

Cvičenia

Cvičenia sú v miestnosti V147 na Vysokoškolskej 4.

TýždeňPopisOdkazy/poznámky
1. Úvodné cvičenie
2. ------------------------
3. Service catalog - príklady katalógov služieb, podporné materiály.
4. Návrh služby
5. ------------------------
6. Zápočtový test I. + iTop ISTM Software, Konfiguračný manažment
7. Manažment incidentov
8. ------ Veľkonočné sviatky ------
9. Problem + Change management
10. Zápočtový test II.

Podklady a užitočné zdroje